راهنمای تلفن ها

 

جهت تماس با هر بخش از دانشگاه ابتدا 4 رقم 5121 و سپس يكي از داخلي هاي زير را شماره گيري نماييد.

برای دریافت فایل کلی شماره تلفن ها از لینک روبرو اقدام نمایید. فایل شماره تلفن های دانشگاه

نام و نام خانوادگیقسمتشماره تلفن
   
`