راهنمای تلفن ها

 

جهت تماس با هر بخش از دانشگاه ابتدا 4 رقم 5121 و سپس يكي از داخلي هاي زير را شماره گيري نماييد.

نام و نام خانوادگیقسمتشماره تلفن
   
`